Dyskusja publiczna nad planem rejonu ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej

We wtorek 12 stycznia o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Siedlce rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej.

 

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,30 ha, ograniczony: od północy – Wojskowym Cmentarzem Francuskim i terenem zieleni nieurządzonej; od wschodu – ulicą Powstańców Warszawskich; od południa i zachodu – ulicą Legnicką.

 

Projekt można oglądać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, w godz. od 9:00 do 15:00 od początku stycznia do 4 lutego.

Przez całą dobę plan dostępny jest na stronie internetowej BRG: http://www.brg.gda.pl/wylozenia.php?czas=aktualne

 

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2016 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

 

UM w Gdańsku

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyprzedaż Sztuki 2016

Wielkie zimowe wyprzedaże dotyczą nie tylko centrów handlowych. W najbliższy wtorek 12 stycznia, odbędzie się Wyprzedaż Sztuki, czyli propozycja, która...

Zamknij