Wyprawka szkolna – dla kogo, gdzie i kiedy

Zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczyna się czas zakupów podręczników szkolnych, zeszytów i innych akcesoriów niezbędnych do nauki. Rodzice i opiekunowie dzieci mogą starać się o wsparcie finansowe. Dofinansowanie na zakupy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” mogą otrzymać dla dziecka niepełnosprawnego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z rządowego programu: 
rodzice dzieci słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc przysługuje ww. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:
– do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznyml;
– uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Składanie wniosków (terminy i wymagania):
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków zostanie określony przez Prezydenta Miasta Gdyni stosownym zarządzeniem.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu: 
a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.
b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zwrot kosztu zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy, nastąpi w terminie do 18 listopada 2016 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, określa uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r.

Małgorzata Omachel

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
IRONMAN w Gdyni: Wybiła godzina „M”

Wyczekiwany przez wielu triathlonistów dzień nareszcie nadszedł. W piątek 5 sierpnia rozpoczęły się zawody Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia 2016. Rywalizację...

Zamknij