Zakład Utylizacyjny po kontroli WIOŚ, trwa procedura prowadząca do budowy hermetycznej instalacji ograniczającej odory

Zwiększona uciążliwość zapachowa Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i związane z nią skargi mieszkańców kierowane do wojewody oraz WIOŚ były powodem szerokiej kontroli inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Weryfikowano szereg elementów funkcjonowania Zakładu, z naciskiem na proces kompostowania oraz gospodarkę wodno-ściekową. Protokół z kontroli nie odnotował żadnych naruszeń ani wykroczeń.

Jednocześnie Wydział Środowiska pracuje nad wydaniem decyzji środowiskowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę hermetycznej instalacji mającej znacznie ograniczyć wydobywanie się odorów.

Była to kontrola o charakterze interwencyjnym, czyli w trybie bez uprzedniego zawiadamiania. Spółka udostępniła wszelką oczekiwaną dokumentację oraz współpracowała przy wizjach lokalnych i badaniach. – Wartym podkreślenia jest fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem kontroli WIOŚ wjechał mobilnym laboratorium na plac dojrzewania kompostu, a poczynione tam badania nie wykazały niczego niepokojącego. Nie zmienia to oczywiście faktu, że ograniczanie uciążliwości jest naszym najważniejszym zadaniem. Za nami szereg inwestycji wykonanych w tym celu, a w przygotowaniu kolejne, w tym ta strategiczna czyli nowa instalacja właśnie w miejscu obecnego placu dojrzewania kompostu. To ona pozwoli utrzymywać odory pod kontrolą, skutecznie je filtrować, a ponadto uniezależni nas od pogody_ – wyjaśnia prezes ZU, Wojciech Głuszczak.

Budowa nowej kompostowni ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać około 12 miesięcy. Cały czas trwają prace nad inwestycją. Odbył się między innymi dialog techniczny z kilkunastoma firmami zainteresowanymi jej realizacją, w którym uczestniczyło również Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego. Rada Interesariuszy Zakładu, w tym przedstawiciele mieszkańców, także jest na bieżąco informowana o postępach. Co więcej, specjaliści ZU wspólnie z członkami Rady odwiedzili kilka podobnych instalacji w Polsce, aby przekonać się o wszelkich dostępnych technologiach i móc wybrać tę najlepiej dopasowaną. Inwestycja ta jest dużym przedsięwzięciem, czasochłonnym, także w wymiarze administracyjnym.

Jednocześnie w Wydziale Środowiska, Urzędu Miejskiego w Gdańsku trwa postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę kompostowni, której realizacja ma znacznie ograniczyć uciążliwości odorowe. Zgodnie z procedurą wydział wystąpił o uwarunkowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu. Uzgodnienie z RDOŚ już dotarło, z Sanepidu ma dotrzeć do miasta pod koniec tego tygodnia. Wówczas zostanie wydane – najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia – postanowienie rozstrzygające kwestię oceny oddziaływania na środowisko. Brak oceny przekłada się na brak konieczności opracowywania raportu, a to z kolei oznacza, że POD KONIEC WRZEŚNIA 2016 R. ZOSTANIE WYDANA DECYZJA ŚRODOWISKOWA – ZAŁĄCZNIK NIEZBĘDNY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ HERMETYCZNEJ INSTALACJI OGRANICZAJĄCEJ UCIĄŻLIWOŚCI ODOROWE EMITOWANE Z PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU (NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWEGO ELEMENTU ZAKŁADU).

Cyprian Maciejewski
Poniżej stanowisko PWIOŚ dotyczące wysypiska:

Działania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie uciążliwości odorowych  wokół Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach.

Po uzyskaniu sygnałów o wzmożonej uciążliwości odorowej występującej w sąsiedztwie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o, w dniu 29.07.2016r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wystąpił do kierownictwa zakładu w Gdańsku-Szadółkach o pilne udzielenie wyjaśnień w sprawie  przyczyn emisji substancji odorowych z terenu zakładu o tak znacznym nasileniu. W dniu 01.08. otrzymano odpowiedź, w której jako przyczynę zaistniałej sytuacji podano wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. bardzo intensywne opady deszczu 14 i 15 lipca (do 120 l/m2 na dobę). Nasiąknięte wodą odpady i kompost znajdujące się na placu dojrzewania, były główną przyczyną odorów.   Przeprowadzone w dniu 04.08. przez inspektora WIOŚ oględziny terenu zakładu potwierdziły to miejsce jako źródło uciążliwości.

Pisemnie, w dniu 05.08., zobowiązano Prezesa Z.U. Sp. z o. o. do podjęcia działań mających na celu zniwelowanie opisywanego oddziaływania. Zakład przekazał odpowiedź przedstawiającą podjęte czynności m.in. odpompowanie nadmiaru wody, ograniczenie przerzucania kompostu  i odbudowę osłon zniszczonych w czasie ulewy.

Kolejne, potwierdzone informacje o dalszym utrzymywaniu się odorów do dnia 18.08. spowodowały niezwłocznie tj. 19.08. rozpoczęcie  kontroli interwencyjnej w Zakładzie Utylizacyjnym, mającej na celu ustalenie przyczyn trwania tego zjawiska. Sprawdzeniu poddano wszystkie elementy instalacji, które potencjalnie mogą stanowić źródło imisji substancji złowonnych, a więc kwatery składowe (zarówno eksploatowane jak i zrekultywowane), instalację do przetwarzania odpadów – kompostownię tunelową zlokalizowaną w szczelnym budynku z podłączeniem do tzw. biofiltra wraz z otwartym placem dojrzewania kompostu oraz obiekty podczyszczalni ścieków wraz z wszystkimi zbiornikami na terenie składowiska. Przeanalizowano monitoring procesu zachodzącego w kompostowni tunelowej, sprawdzono wyniki badań odprowadzanych ścieków oraz rejestr pracy instalacji do odgazowania składowiska odpadów i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Ponadto zweryfikowano czy kontrolowany przestrzega zapisów pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Marszałka Województwa. Nie ustalono aby zakład naruszał jego postanowienia.

Według oceny kontrolujących, wpływ na skalę i zakres ww. oddziaływania ma fakt braku co najmniej zadaszenia placu dojrzewania, co przekłada się na brak możliwości podjęcia racjonalnych działań mogących zabezpieczyć dojrzewanie kompostu.

Wobec powyższego, w trakcie prowadzenia czynności wystosowano dnia 23.08. do Prezydenta Miasta Gdańska pismo z apelem o pilne rozważenie możliwości udzielenia pomocy organizacyjno–finansowej dla kontrolowanego podmiotu w zakresie umożliwiającym przyspieszenie działań ograniczających emisję.

Kontrola instalacji zakończyła się 30 sierpnia 2016 roku, nie stwierdzając złamania przepisów prawa i zapisów decyzji – pozwolenia zintegrowanego w oparciu, o które podmiot funkcjonuje, a kwalifikujących się na sankcje karne. Wobec powyższego wydano zarządzenia pokontrolne obligujące podmiot do dalszego ograniczenia uciążliwości odorowej wynikającej z gospodarowania odpadami. Skierowano również  do Marszałka Województwa Pomorskiego wystąpienie pokontrolne w celu rozważenia możliwości zastosowania art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. nałożenia w drodze decyzji administracyjnej obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko.

                                                                                   p.o. Pomorski Wojewódzki Inspektor

                                                                                            Ochrony Środowiska

                                                                                             Radosław Rzepecki

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
36. rocznica Porozumień Sierpniowych w Gdyni

31 sierpnia 1980 roku nastąpiło zakończenie strajków okupacyjnych i podpisanie porozumień sierpniowych. W 36. rocznicę tych wydarzeń władze miasta, uczestnicy...

Zamknij