„Akcja zima” w Gdyni!

W tym roku zima zawitała do nas szybciej niż w minionych latach. Nie zaskoczyła jednak Gdyni, która 3 listopada ogłosiła stan zimowej gotowości. Z mrozem i śniegiem bez problemu poradzi sobie odpowiedni sprzęt, który ma zapewnić drożność wszystkich szlaków komunikacyjnych. Ponadto, osobom potrzebującym, bezdomnym i zwierzętom w przetrwaniu zimy pomagać będą wyspecjalizowane, gdyńskie instytucje.

Zimowe przygotowania – Zarząd Dróg i Zieleni 

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w imieniu Gminy wykonuje obowiązki polegające na utrzymaniu zimowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni, chodników, dróg rowerowych) oraz innych ciągów komunikacyjnych, np. na terenach zielonych. Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym miasta zlecana jest zewnętrznym firmom wybranym w wyniku przetargów.

W okresie sezonu zimowego (od listopada do połowy kwietnia) firmy, z którymi Gmina zawarła umowy, gwarantują pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na jezdniach, pieszych ciągach komunikacyjnych i drogach rowerowych. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ww. okres.

Zgłoszenia o nieprawidłowościach prowadzenia akcji zimowej oraz o zagrożeniach występujących na drogach i utrudnieniach w komunikacji można kierować do:
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
(tel.  58 76 12 080) lub Straży Miejskiej (tel. całodobowy bezpłatny 986).

Drogi położone na terenie Gdyni zostały podzielone na pięć kategorii utrzymania – w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie mają w sieci komunikacyjnej miasta.

Najwyższy standard utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska (kat. Is i I). Do kategorii II zaliczono drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej; pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do III i IV kategorii utrzymania. W bieżącym sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte będą drogi o łącznej długości ok. 452 km.

Do usuwania skutków zimy Wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, na których wymagane jest podjęcie działań. Prace na drogach III i IV kat. prowadzone są z wykorzystaniem innego sprzętu, dostosowanego do charakteru tych ulic (często wąskie, z parkującymi samochodami uniemożliwiającymi przejazd dużych maszyn i pługo-piaskarek). Pozostałe ulice, niewłączone do stałego utrzymania zimowego, będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości na zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

W celu ochrony terenów zieleni wzdłuż niektórych ulic, m.in.: Władysława IV, Wielkopolska, Plac Kaszubski, montowane są specjalne osłony chroniące cenną roślinność przyuliczną przed nadmiernym wpływem środków chemicznych. Ponadto, na części ulic o małym znaczeniu komunikacyjnym (jezdnie kat. IV) jako podstawowe działania przyjęto jedynie odśnieżanie jezdni i, w razie konieczności, posypywanie środkami uszorstniającymi (piasek lub mieszanka piaskowo-solna zamiast samej soli). Dotyczy to m.in. jezdni al. Jana Pawła II,
ul. Przebendowskich, ul. Kasztanowej, ul. Miodowej, Balladyny i niektórych ulic w pozostałych dzielnicach miasta.

Zimowe utrzymanie jezdni realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

  • Część AI:    drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii I i II) w dzielnicach Śródmieście (z wyłączeniem terenów przyportowych), Działki Leśne, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Chwarzno-Wiczlino, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja.
  • Część AII:    drogi głównego układu komunikacyjnego (kategorii Is, I i II) w dzielnicach: Babie Doły, Pogórze, Obłuże, Oksywie, Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Leszczynki, Grabówek, tereny przyportowe w Śródmieściu.
  • sektor 1:    drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Śródmieście.
  • sektor 2:    drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Pustki Cisowskie-Demptowo, Działki Leśne i częściowo w dzielnicach: Cisowa, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Wzgórze Św. Maksymiliana.
  • sektor 3:    drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach Kamienna Góra, Redłowo i częściowo w dzielnicach: Śródmieście, Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo.
  • sektor 4:    drogi III kategorii w dzielnicach: Mały Kack, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i częściowo w dzielnicach: Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo.
  • sektor 5:    drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicy: Chwarzno-Wiczlino.
  • sektor 6:    drogi o lokalnym znaczeniu (III i IV kategorii) w dzielnicach: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa.

W ramach przygotowań do Akcji Zima wykonawcy zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt do utrzymania przejezdności na ulicach zgodnie z przyjętymi standardami zimowego utrzymania w ilości: 35 pługo-posypywarek (w tym 28 wyposażonych w urządzenia solankowe), 2 pługi klinowe, 20 ciągników z osprzętem dostosowanym do pracy na wąskich ulicach, 1 ładowarkę samojezdną.

Pojazdy pracujące na drogach wyposażone są w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS do zdalnego monitorowania pracy sprzętu. Za pomocą sieci internetowej, na stanowiskach dyspozytorskich i nadzoru możliwa jest m.in. bieżąca lokalizacja pojazdów uczestniczących w akcji zimowej i rejestracja informacji o wykonywanych zabiegach, ze zobrazowaniem sytuacji na mapach cyfrowych miasta.

Utrzymanie zimowe gminnych ciągów pieszych, dróg rowerowych i Strefy Płatnego Parkowania obejmuje chodniki, przejścia, schody, kładki i tunele na terenie całego miasta, wszystkie utwardzone drogi dla rowerów oraz zatoki i miejsca postojowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, o łącznej powierzchni ok. 702 tys. m2 (w tym drogi rowerowe o długości ok. 50 km i ciągi piesze zlokalizowane na skwerach, o łącznej powierzchni ok. 62,5 tys. m2), tj. ok. 4% więcej w stosunku do sezonu ubiegłego.

Zimowe utrzymanie ciągów pieszych realizowane jest w poszczególnych rejonach miasta zgodnie z poniższym podziałem:

Rys. Układ najważniejszych dróg (kat. Is i I) zimowego utrzymania w Gdyni

Rys. Układ najważniejszych dróg (kat. Is i I) zimowego utrzymania w Gdyni

Rejon „I” –  Skwer Kościuszki, al. Jana Pawła II
Rejon „II” – Kamienna Góra
Rejon „III” – Śródmieście, Wzg. Św. Maksymiliana
Rejon „IV” – Redłowo, Orłowo
Rejon „V” – Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
Rejon „VI” – Działki Leśne, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino
Rejon „VII” – Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie-Demptowo
Rejon „VIII” – Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły, tereny przyportowe w Śródmieściu

Wykonawcy zobowiązani są w pierwszej kolejności do odśnieżenia i usunięcia śliskości na schodach i chodnikach prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej i położonych przy głównych ciągach ulicznych oraz z miejsc postojowych i dojść do parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania, a następnie na pozostałych odcinkach o mniejszym natężeniu ruchu. Drogi rowerowe odśnieżane są równocześnie z ciągami pieszymi, w kolejności uzależnionej od ich znaczenia komunikacyjnego.

Na potrzeby realizacji usług utrzymania zimowego wykonawcy zabezpieczyli sprzęt w ilości: 23 ciągniki z pługami i 8 samochodów ciężarowych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przypomina, że zgodnie Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 j.t. z późn. zmianami) właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za stan zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników) w granicach terenów, którymi władają. Dotyczy to np.: spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach komunalnych, wojskowych, kolejowych itp.). Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego, czyją te chodniki stanowią własność. Oczyszczanie przystanków komunikacji autobusowej i trolejbusowej należy do Zarządu Komunikacji Miejskiej. Do egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.690 j.t.), na właścicielu nieruchomości ciąży również obowiązek utrzymania we właściwym stanie technicznym m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów. Do urządzeń tych zalicza się m.in. rynny, rury spustowe, a także np. odwodnienia liniowe (aco drain) zlokalizowane w latach poprzednich w chodniku miejskim, służące odwodnieniu obiektu. Umieszczenie w chodniku tych urządzeń nie może w żaden sposób przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pieszych (np. nierówności, śliskość).

Zimowe przygotowania – Straż Miejska

Zima to czas szczególnej wytężonej pracy wszystkich służb zajmujących się nie tylko utrzymaniem czystości i porządku w mieście i okolicy, ale również stałą gotowością do ochrony życia i zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Straż Miejska pracuje w systemie całodobowym, wykorzystując informacje z miejskiego monitoringu i od innych służb.

Pracę strażników w tym czasie wyznaczają zajęcia związane z zimowym utrzymaniem miasta, interwencjami w przypadku zaśnieżonych parkingów, oblodzonych śliskich ulic i chodników, zalegającym na dachach śniegiem i zwisającymi z parapetów czy balkonów soplami lodu, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców (w ubiegłym roku kilkaset takich interwencji).

Zgodnie z prawem do obowiązków właścicieli nieruchomości należy sprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Usuwając zanieczyszczenia z chodników, nie można zaśmiecać nimi jezdni i dróg rowerowych, a używając środków chemicznych nie wolno dopuścić, by przedostały się do korzeni roślin i drzew.

W zimowym czasie wiele zgłoszeń dotyczy nielegalnego palenia w piecach odpadami, stąd zwiększona ilość kontroli prywatnych posesji, w trakcie których, niestety, okazuje się, że wiele osób pali w piecach fragmentami mebli, ubraniami, plastykowymi butelkami, powodując zanieczyszczenie powietrza.

Zima to trudny czas dla wszystkich bezdomnych, którzy w silne mrozy przebywają w altankach, pustostanach, na przystankach autobusowych, w bramach czy klatkach schodowych. Strażnicy interweniujący w takich przypadkach odwożą bezdomnych do noclegowni lub punktu interwencji nocnej, ale bywają sytuacje, że z powodu wychłodzenia i wycieńczenia organizmu konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska (w zeszłym roku strażnicy uratowali bezdomnych, którzy mieszkali w kontenerach na Działkach Leśnych).

Zdarza się, że strażnicy mają do czynienia z nietrzeźwymi, śpiącymi w parkach czy na ławkach, awanturującymi się na ulicach, którzy w alkoholowym zwidzie wchodzą wprost pod maski przejeżdżających samochodów i ryzykują nie tylko swoim życiem, ale również innych użytkowników dróg. W takich przypadkach sprawna i szybka interwencja niejednokrotnie zapobiegła niepotrzebnej tragedii (pijani ludzie, idący wprost nadjeżdżające samochody).

Również zwierzęta w czasie zimy potrzebują pomocy i odpowiedniej troski, stąd ekopatrol ma pełne ręce roboty. Strażnicy dokarmiają ptaki i zwierzęta, ratują ranne, osłabione i przymarznięte do lodu stworzenia.

Podejmują interwencje wobec właścicieli psów, które podczas niskich temperatur nie mają właściwego schronienia, są wygłodzone i często trzymane na zbyt krótkich łańcuchach. Zawożą potrzebujące opieki zwierzęta do schroniska w Ciapkowie, gdzie czeka na nie posiłek i fachowa opieka weterynaryjna

Kolejne ważne zadanie, szczególnie zimą w znacznym stopniu absorbujące strażników, to troska o bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych, zwracanie uwagi na jazdę zgodną z obowiązującymi przepisami, parkowanie we właściwych miejscach i interweniowanie w sytuacjach, gdy zakłócany jest spokój i porządek publiczny.

Operatorzy monitoringu miejskiego z uwagą obserwują obraz z plaż i bulwaru, przekazując informacje patrolom w terenie, aby interweniowały w przypadku osób wchodzących na kruchy lód i urządzających tam sobie niebezpieczne zabawy.

W czasie ferii zimowych nie maleje zainteresowanie ofertą profilaktyczną Straży Miejskiej. Patrol szkolny bierze udział w różnych  programach edukacyjnych organizowanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, ucząc, informując i bawiąc w oparciu o różne formy edukacyjne.

Zimowe przygotowania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z  bezdomności.

•    Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11. Jest czynne w godz. 7.45 – 15.45 od poniedziałku do piątku  – mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl

Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy także w innych miejscach. Sygnały przyjmują również:
•    Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 58 660 22 03 i 58 660 22 04 – całodobowo)
•    Straż Miejska (tel.  986 – całodobowo) lub nr 112
•    Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody – 987

UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) – zwłaszcza podczas mrozów – należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!

Gdynia dysponuje 4 schroniskami dla osób bezdomnych. Poza tym MOPS  podpisał umowę ze schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby kierowane są osoby bezdomne.

Placówki na terenie Gdyni.
•    Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, Gdynia ul. Chwarznieńska 93 (tel. 58 624 95 91) – schronisko dla mężczyzn – 89 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka, placówka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

•    Zespół Opiekuńczy (Schronisko dla bezdomnych kobiet), Gdynia ul. Fredry 3 (Tel. 58 661 65 26) – 36 miejsc, kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Schronisko prowadzone jest przez MOPS. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, środki czystości, prowadzi kompleksową pracę socjalną.

•    Stowarzyszenie Alter Ego– Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153, (tel. 58 713 57 44) – ok. 55 miejsc – kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. Zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież.

•    Stowarzyszenie Alter Ego  – schronisko dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie, ul. Janka Wiśniewskiego 24, (tel. 58 776 20 01) – 40 miejsc w schronisku, 20 miejsc interwencyjnych. Schronisko prowadzone przez organizację pozarządową, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnia nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeb środki czystości, odzież.

Podsumowując, Gdynia dysponuje 220 miejscami dla osób bezdomnych, a łącznie z miejscami objętymi umowami MOPS jest ich 390 (jest to minimalna liczba miejsc udostępnionych).

Jak zawsze w okresie niskich temperatur organizowane będą wspólne patrole pracowników MOPS Gdynia (streetworkerów) wraz ze strażą miejską i policją. Ich intensywność uzależniona jest od warunków atmosferycznych (tzn. w sytuacji utrzymujących się przez dłuższy czas niskich temperatur patrole odbywają się codziennie).

Przygotowane i uaktualnione zostaną zestawienia tzw. miejsc niemieszkalnych w Gdyni, w których przebywają osoby bezdomne i przekazane policji i straży miejskiej.

Agnieszka Wołowicz

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Monitoring wód podziemnych otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego  celem jest ochrona zasobów wód...

Zamknij