Spóźnione limity MDM – sprostowanie Wojewody

Poniżej publikujemy sprostowanie nadesłane przez biuro prasowe Wojewody Pomorskiego, w którym zamieszczone są wyjaśnienia dotyczące artykułu związanego z limitami MDM.

Spóźnione limity MDM – to tytuł artykułu, który wczoraj (28 grudnia) ukazał się na łamach GW Trójmiasto. Materiał autorstwa Macieja Dzwonnika zawiera nieścisłości, które mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd, wymagają zatem wyjaśnienia:

Odnosząc się do w/w artykułu należy zaznaczyć, iż Wojewoda Pomorski działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.150 oraz z 2016 r. poz. 1610) ustala wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W/w przepisy, na podstawie których są dokonywane ustalenia wskaźnika określają wyłączenie okres na jaki ten wskaźnik powinien zostać obliczony na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów. Fakt ten został również podany w w/w artykule. Przepis nie określa dokładnie, jakich kwartałów w roku powinien dotyczyć wskaźnik. Wojewoda od 2005 r. w taki sam sposób ustala ten wskaźnik.

Ustosunkowując się do zarzutu podniesionego na łamach artykułu warto zaznaczyć, że fakt iż wskaźnik przeliczeniowy jest podawany w systemie półrocznym na koniec roku, powoduje, że wskaźnik ten jest najbardziej aktualny dla określanych i przyznawanych limitów dla MdM od stycznia każdego roku.

Wskaźnik ten co roku wykazuje tendencję zwyżkową. Również w tym roku dla województwa pomorskiego, z wyłączeniem miasta Gdańska, wskaźnik ten wzrósł o 379 zł. w stosunku do ubiegłego półrocza. Zatem skłonić się można do oceny, że sytuacja ta jest bardziej korzystna dla młodych starających się o dofinansowanie z programu MdM.

Nie można zgodzić się też z faktem podanym w artykule dotyczącym obowiązku wyznaczania sześciu różnych kwot w tym, wskaźników dla rynku wtórnego i pierwotnego.

Art. 2 pkt 12) ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy w sposób jednoznaczny definiuje wskaźnik przeliczeniowy, który winien zostać ustalony przez Wojewodów.
„… 12) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym…..”.

Jak wskazuje powyższy przepis wskaźnik dotyczy przeciętnego kosztu 1 m2 budowy budynku mieszkalnego i jest ustalany na podstawie danych GUS oraz wartości robót wykończeniowych 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w nowych /oddawanych budynkach. Informacja ta jest pozyskiwana bezpośrednio od regionalnych deweloperów.

Natomiast limity dla rynku pierwotnego i wtórnego uzyskuje się poprzez iloczyn współczynnika 1,1 (dla rynku pierwotnego) lub 0,9 (dla rynku wtórnego) oraz ogłaszanego przez wojewodów średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni mieszkalnej, wyznaczonego dla poszczególnych lokalizacji. Powyższe limity wynikają bezpośrednio z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1865 z późniejszymi zmianami), i są już bezpośrednio podawane na stronach ww banków, które udzielają kredytów z dofinansowaniem.

Informację przygotował Piotr Kurdziel
Oddział Orzecznictwa
 
Wydział Infrastruktury PUW

Z wyrazami szacunku,

 

Biuro Prasowe

Wojewody Pomorskiego

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZTM podpisał umowę na lokalny transport autobusowy do 2026 roku

W piątek, 30.12.2016 r. w siedzibie ZTM w Gdańsku, między Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku a Zakładem Komunikacji Miejskiej w...

Zamknij