Osiem nowych planów zagospodarowania w Gdańsku

Podczas XXXV sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m.in. dziewięć uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Osiem z nich dotyczyło uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jedna – przystąpienia do sporządzania planu. Uchwalone plany pozwolą m.in. na rozbudowę szkoły, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego oraz stworzenie nowej wieży kontroli lotów i centrum ratownictwa wodnego.

 

Uchwały przedstawiła dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek, która rozpoczęła od projektu planu Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej. Celem planu była korekta zapisów pod kątek wykorzystania potencjału inwestycyjnego obszaru. Zweryfikowano m.in. zapisy dotyczące terenów źródliskowych, zieleni do utrzymania i wprowadzenia. 

 

Nowa wieża kontroli lotów

Kolejna uchwała dotyczyła projektu planu Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego. Głównym celem podjęcia planu była zmiana przeznaczenia terenu, położonego po wschodniej stronie obszaru objętego granicami opracowania, z funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej na potrzeby Portu Lotniczego (nowa Wieża ATC – kontroli ruchu lotniczego). Dostosowano również  obowiązujące zapisy do aktualnych potrzeb, w tym umożliwiono budowę hotelu. 

 

Ożywienie terenów w okolicy Katedry 

Następnie uchwalono plan dla Oliwy Górnej w rejonie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania było umożliwienie poprawy wizerunku zespołu pocysterskiego z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych. Głównym celem było stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, możliwa będzie realizacja przestrzeni publicznej i zieleni.

 

Intensyfikacja zabudowy

Kolejny przedstawiony na sesji projekt planu, Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulic Egiertowskiej i Nowej Inżynierskiej, został sporządzony w celu dopuszczenia bardziej zwartej zabudowy bliźniaczej oraz wielorodzinnej w pierzejach zabudowy projektowanej ulicy zbiorczej. Parametry zabudowy zostały  nieznacznie podwyższone, w tym intensywność zabudowy. Ponadto w planie określono zasady dostępności drogowej z projektowanej ulicy zbiorczej tzw. Nowej Inżynierskiej.

 

Bezpieczeństwo energetyczne

Uchwalony plan we Wrzeszczu Górnym w rejonie ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej, umożliwi realizację Głównego Punktu Zasilania Politechnika, który zapewni prawidłowe  funkcjonowanie, rozwój oraz bezpieczeństwo energetyczne sąsiedztwa (Politechnika Gdańska, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej i Szpitala Swissmed). Zweryfikowany został również układ komunikacyjny w granicach opracowania planu w powiązaniu z zewnętrznym układem drogowym oraz na nowo zdefiniowano sposób zagospodarowania terenu, który jest mało zainwestowany, a posiada potencjał i walory rozwojowe.

 

Centrum ratownictwa wodnego, natryski i przebieralnie

Uchwalono również dwa plany dla Brzeźna. Pierwszy z nich, w rejonie wejścia na molo przy ul. Jantarowej, umożliwi realizację nowej zabudowy w miejscu istniejących pawilonów. Obiekt, zlokalizowany po wschodniej stronie wejścia na molo, mieścić miałby całoroczne Centrum Ratownictwa Wodnego, powiększoną toaletę publiczną oraz lokal gastronomiczny. Z kolei nowy plan przy wejściach na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ulicy Brzeźnieńskiej, umożliwi  m.in. realizację trzech obiektów zaplecza plażowego. Nowe budynki, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2, mieścić miałyby przede wszystkim toalety ogólnodostępne przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych, natryski i przebieralnie.

 

Korekta planu na Zaspie

W ostatnim uchwalonym na sesji planie, zlokalizowanym w rejonie Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II, zweryfikowano szczegółowe ustalenia obowiązującego planu z 2009 r. dotyczące udziału powierzchni usługowej. Pierwotnie w części południowej planowana była zabudowa biurowa, obecnie zespół mieszkaniowy.  

 

Rozbudowa szkoły na Zakoniczynie

Natomiast ostatnia uchwała, przedstawiona przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, dotyczyła przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zakoniczyna – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego. Głównym celem podjęcia planu jest umożliwienie realizacji rozbudowy sali gimnastycznej i budowy dodatkowego zaplecza higieniczno-sanitarnego w istniejącym zespole szkolnym przy ulicy Porębskiego 4 w Gdańsku.

Dariusz Wołodźko

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdańscy seniorzy mają swoją Akademię

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta uchwalono powstanie Gdańskiej Akademii Seniora, która mieścić się będzie przy al. Gen. Hallera 16/18 i...

Zamknij