WIOŚ i WFOŚ na straży czystego powietrza!!!

Do tut. Inspektoratu ochrony środowiska w 2017 roku wpłynęło 9 wniosków o podjęcie interwencji w sprawie prawdopodobnego spalania odpadów w zakładowych kotłowniach wyposażonych w kotły przystosowane do spalania paliw stałych (głównie węgla kamiennego). Osoby zgłaszające problem skarżyły się często na duszący, gryzący, drażniący dym wydobywający się z kominów kotłowni.

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działa w ramach posiadanych kompetencji wynikających z przepisów prawa materialnego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska w pierwszej kolejności realizują regionalne oraz ogólnopolskie kontrole planowe ujęte w rocznym planie. Wszystkie sygnały mieszkańców naszego województwa wpływające do Inspektoratu  rozpatrywane są jednak na bieżąco. W wyniku zakończonych dwóch kontroli wszczęto postępowania administracyjne z powodu spalania w kotłach płyt drewnopochodnych. Wydano zarządzenia pokontrolne obligujące do usunięcia pozostałych, niezwiązanych z otrzymanymi wnioskami o podjęcie interwencji, nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Osoby odpowiedzialne za popełnione wykroczenia zostały ukarane grzywnami w drodze mandatu karnego. Niektóre kontrole nie potwierdziły jednak spalania odpadów w zakładowych kotłowniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów czyli w instalacjach zaprojektowanych, wyposażonych i użytkowanych w sposób gwarantujący ich jak najmniejszą szkodliwość dla zdrowia i życia ludzi lub dla środowiska. Tylko niektóre odpady nie muszą być poddane spaleniu w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Artykuł 163 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1987) wymienia 6 takich kategorii odpadów. Wśród tych odpadów są odpady czystego drewna, niezanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Zabronione jest zatem spalanie odpadów płyt drewnopochodnych (MDF, HDF, płyty wiórowe), stolarki okiennej i drzwiowej, odpadów tworzyw sztucznych, odpadowych szmat w kotłach grzewczych przeznaczonych do spalania paliw stałych oraz olejów odpadowych w kotłach olejowych.

Eksploatacja spalarni lub współspalarni odpadów wymaga posiadania następujących dokumentów:

– zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego przez organ ochrony środowiska (art. 41 ustawy o odpadach),

– pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydanego przez organ ochrony środowiska – art. 180 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),

– świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika instalacji.

W przypadku eksploatacji instalacji termicznie przekształcającej odpady z naruszeniem przepisów (w tym w przypadku spalania odpadów w kotle grzewczym) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ma prawo:

– wstrzymać użytkowanie instalacji za wprowadzanie przez podmiot korzystający ze środowiska substancji do środowiska bez wymaganego pozwolenia organu (art. 367 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska),

– wymierzyć, administracyjną karę pieniężną (w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł i nie przekraczającej 1000000 zł) za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia organu (art. 194, art. 196 ustawy o odpadach),

– ukarać  mandatem karnym sprawcę wykroczenia polegającego na eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia organu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska),

– wstrzymać prowadzenie termicznego przekształcania odpadów w instalacji niebędącej spalarnią lub współspalarnią odpadów t.j. w kotle grzewczym niespełniającym przepisów rozporządzenia ministra rozwoju z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. poz. 108) – art. 161 ust. 1 ustawy o odpadach.

Prowadzący instalację, którego działalność powoduje emisję gazów lub pyłów do powietrza, zobowiązany jest do przestrzegania następujących obowiązków:

– sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji,

–  sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa rocznego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Wielkości emisji zawarte w wyżej cytowanych dokumentach ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji. Obowiązkiem prowadzącego instalację jest posiadanie dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu paliw na potrzeby eksploatowanej kotłowni zakładowej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi działania kontrolne a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podejmowane są czynności pokontrolne zobowiązujące do ich usunięcia. Jednym ze skutecznych rozwiązań jest modernizacja kotłów czy pieców. Aby to zrealizować można zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ciągu ostatnich pięciu lat na zadania związane z ochroną powietrza przeznaczył około 90 mln zł. Realizuje m.in. program „Czyste Powietrze Pomorza”. Od 2008 roku zlikwidowanych zostało 2 000 pieców i kotłów. Rocznie emisja pyłów zmniejszyła się o 200 ton, dwutlenku węgla o 13 600 ton. Osoby fizyczne, wspólnoty i samorządy gminne, dzięki udziałowi w tym konkursie, otrzymują wsparcie finansowe na modernizację ogrzewania węglowego i zastąpienie go innymi źródłami ciepła. W miejscu starych pieców węglowych montowane są kotły na gaz, olej opałowy lub biomasę, a także pompy ciepła. Dofinansowywane są również inwestycje polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, która jest jedną z najlepszych opcji ogrzewania na terenach miejskich. Właśnie WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił dwa konkursy, których celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery: „Czyste Powietrze Trójmiasta”, „Czyste Powietrze Pomorza”.

Trwają też realizacje projektów w ramach dwóch edycji programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Dzięki temu programowi znacznie poprawiła się jakość powietrza w pomorskich miastach: Kościerzynie, Wejherowie, Gdańsku, Rumi i Starogardzie Gdańskim. Piece węglowe są likwidowane w strefach, w których są znacznie  przekroczone dopuszczalne poziomy stężenia zanieczyszczeń. Ograniczona została emisja pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. W ramach programu budynki podłączane są do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, zamontowane mogą też być pompy ciepła. Oprócz tego pieniądze z programu Kawka pozwoliły na termomodernizację wielorodzinnych budynków oraz montaż kolektorów słonecznych. Środki finansowe otrzymują samorządy, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Beneficjenci mogą dostać 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 45% pożyczkę z WFOŚiGW w Gdańsku.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku powstał 6 – osobowy zespół doradców energetycznych. To grupa profesjonalistów, którzy doradzają w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Kto może skorzystać z tej formy pomocy? Wszystkie gminy z terenu województwa pomorskiego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne oraz firmy i przedsiębiorstwa.

Pomoc oferowana przez doradców energetycznych jest bezpłatna. I wszechstronna.  Wsparcie w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji na terenie województwa pomorskiego, proponowanie dostępnych na rynku źródeł finansowania, przeprowadzanie szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji oraz  weryfikacji  i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej, szkolenia dla energetyków samorządowych – możliwości współpracy jest wiele.

Radosław Rzepecki

p.o. Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
19. Kolosy – przyznane. Superkolos dla Joëlle i Janusza Kurbielów

Znamy laureatów Kolosów przyznanych za wyczyny podróżnicze dokonane w 2016 roku. Główne nagrody trafiły między innymi w ręce Małgorzaty Wojtaczki,...

Zamknij