Pamiętaj o złożeniu wniosku o stypendium szkolne

Od 1 do 15 września będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018. O stypendium szkolne będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Miesięczny dochód przypadający na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Natomiast zasiłek szkolny przysługiwać będzie uczniom, którzy tylko chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji losowej.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych czy pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, a także zakup podręczników – to wszystko formy pomocy w ramach stypendium szkolnego. Może być ono udzielone również w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie tego typu pomocy jest bardziej zasadne.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie dotknięci m.in. trudną sytuacją materialną, a także bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem czy narkomanią wśród najbliższych. Jednak miesięczna wysokość dochodu przypadająca na osobę w ich rodzinie nie może przekraczać 514 złotych. Wysokość świadczenia to 99,20 zł miesięcznie, przyznawane w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. Jeśli natomiast dochód nie przekracza 100 złotych, stypendium wynosi 111,60 złotych.

Inną formą pomocy jest zasiłek szkolny – wsparcie udzielane uczniowi znajdującemu się chwilowo w trudnej sytuacji losowej. Zwykle ma on formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z nauką lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek może być udzielony raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jego wysokość nie może jednak przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.

Wnioski o obie formy wsparcia można pobrać na stronie MOPS-u oraz w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Grabowo 2, pokój 1 i 22 ), a także w każdym Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni ( tu także należy je dostarczyć). W przypadku stypendium szkolnego wniosek należy złożyć w okresie od 1 do 15 września, a w przypadku zasiłku szkolnego – w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Więcej informacji na www.mopsgdynia.pl.

Marta Jaszczerska

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zostań polskim Capote internetu

W ramach Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017, na wszystkich zainteresowanych pisaniem w internecie, czekają warsztaty „GDYNIA pisze” przeznaczone dla blogerów...

Zamknij