Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczyna się czas zakupów podręczników szkolnych. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnychmogą otrzymać dofinansowanie na zakupy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Na złożenie dokumentów mają czas do 12 września. W ubiegłym roku szkolnym w Gdańsku z tego programu skorzystało 1 690 uczniów.

 

Dla kogo jest program „Wyprawka szkolna”

Dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,   posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

  • do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Składanie wniosków – terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub  na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się w  szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 12 września.

Co ważne do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na jakich zasadach można otrzymać zwrot środków

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedstawieniu dowodu zakupu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zwrot kosztu zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych do wysokości wartości pomocy, nastąpi w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wyprawka-szkolna-dla-uczniow-niepelnosprawnych,a,58615

 

Może Ci się również spodoba

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kup bilet na plaży!

Trwa intensywne, gorące i rekordowe Lato w Teatrze Wybrzeże! 6, 13 i 14 sierpnia spotkają nas Państwo na gdańskich plażach...

Zamknij